1. ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Disenso, een BVBA met maatschappelijke zetel te Nieuwe kaai 7 te Turnhout (België), BTW (BE) 0861773734, RPR Turnhout, (hierna ‘Verkoper’) biedt haar klanten de mogelijkheid om een dienst of product uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling van een product die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling voor een product via de webwinkel van Verkoper aanvaard de Klant deze voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Verkoper aanvaard zijn.

2. PRIJS PRODUCT

Alle vermelde prijzen in de communicatie tussen Klant en Verkoper zijn uitgedrukt in EURO en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Klanten kunnen een factuur aanvragen door contact op te nemen met de klantendienst. De opgave van prijs voor het product of dienst slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs van het product.

3. AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Het reserveringssysteem voor afspraken en de digitale cadeaubonnen worden met de grootst mogelijke aandacht behandeld. Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze van het product, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Online wordt geen voorraad aangegeven. Het aanbod van het product geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Verkoper. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van het product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. ONLINE AANKOPEN HET PRODUCT

Diensten en cadeaubonnen zullen enkel geleverd worden na ontvangst van betaling. De Klant heeft de keuze tussen de volgende kostenloze betaalwijzen voor aankoop van de product:
• via overschrijving op rekeningnummer BE50001724205918 (IBAN) met GEBABEBB (BIC) ten name van Disenso BVBA
• via onze betaalprovider Mollie

Verkoper is gerechtigd een bestelling van een dienst of product te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de product en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. De Verkoper zal geaccepteerde reserveringen uitvoeren en cadeaubonnen opsturen. Indien een Klant besluit om binnen 24 uur voor een reservering een afspraak te annuleren of niet te verschijnen heeft de Verkoper het recht het aankoopbedrag te houden ter compensatie. Indien een Klant meer dan 24 uur vooraf aan een geaccepteerde reservering besluit om een afspraak te annuleren heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Vooraf aan de dienstverlening vraagt de Verkoper om de Klant een anamnese vragenlijst met betrekking tot de gezondheidstoestand in te vullen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD PRODUCT

Een cadeaubon blijft tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Verkoper. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen als het product beslag zou komen leggen.

7. HERROEPINGSRECHT PRODUCT

Cadeaubonnen kunnen retour worden gestuurd binnen 14 dagen. De geldigheid van cadeaubonnen is 1 jaar./vc_column_text]

8. GARANTIE PRODUCT

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering van het product aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie van het product, moet de Klant een aankoopbewijs van het product kunnen voorleggen. Bij vaststelling van een gebrek aan het product moet de Klant de Verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek aan het product binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging van het product. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van de product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik van het product. Defecten aan het product die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Indien verpakking of product niet in originele staat verkeerd mag Disenso BVBA besluiten niet de gehele aankoopsom terug te storten. /vc_column_text]

9. KLANTENDIENST
De klantendienst is bereikbaar per telefoon, via e-mail op welkom(apestaart)puurmassage.be of per post op het volgende adres Nieuwe kaai 7, 2300 te Turnhout (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

10. SANCTIES VOOR NIET-BETALING PRODUCT

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 150 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen als het product terug te nemen.

11. PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Disenso BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Verder is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR) van kracht in de EU sinds 25 mei 2018. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van uw cadeaubon of het maken van een reservering en het eventueel achteraf benaderen om uw beoordeling te vragen. U kunt zelf goedkeuring geven voor het aanmelden van een nieuwsbrief. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Verkoper gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Verkoper. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Verkoper heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Het doel hiervan is om onze klanten optimaal te kunnen voorzien van de juiste producten. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op welkom(apestaart)puurmassage.be. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

13. AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

14. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Verkoper Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

15. BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

De handelsrechtbank van Turnhout (België) is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.